Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Наша школа

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

комунального закладу Львівської обласної ради

«Навчально-реабілітаційний центр І - ІІ ступенів «Світанок» з поглибленою професійною підготовкою»

(нова редакція)

 

                                             

 

 

 

м. Львів - 2019

                                                

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

       1.1.Даний Статут розроблено відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність загальноосвітнього навчального комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр І - ІІ ступенів «Світанок» з поглибленою професійною підготовкою» (далі - Центр).

1.2.Центр є у спільній власності територіальних громад Львівської області. Засновником Центру є Управління майном спільної власності Львівської обласної ради (далі - Засновник), яке діє від імені власника - Львівської обласної ради (далі - Власник).

Центр підпорядковується Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації (далі - Департамент), який здійснює керівництво, фінансування Центру, визначає форму контролю за станом навчально-виховного, корекційного та реабілітаційного процесів, здійснює матеріально-технічне забезпечення; призначає та звільняє педагогічних працівників Центру, за поданням директора.

1.3. У своїй діяльності Центр керується Конвенцією ООН «Про права дитини», Конституцією України, чинним законодавством, в тому числі Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Сімейним кодексом України, Положенням про навчально-реабілітаційний центр, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16 серпня 2012 року №920, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2012 року за №1502/21814, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року за №778, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року за №852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за №1219/15910ББ, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність в галузі освіти, рішеннями Львівської обласної ради, розпорядженнями Львівської обласної державної адміністрації, наказами Засновника і Департаменту та власним Статутом.      

1.4.  Центр функціонує, як багатопрофільний, в якому можуть навчатися та отримувати психолого-педагогічні, медичні, реабілітаційні, освітні, соціальні, культурні послуги: 

діти, які мають тяжкі порушення мовлення;

діти з розладами спектру аутизму;

діти з тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку;

діти з розумовою відсталістю;

діти з розумовою відсталістю у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення;

діти з вадами опорно-рухового апарату у поєднанні з тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю;

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти, які опинилися у складних життєвих обставинах;

фізичні особи з особливими потребами.

Відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» Центр забезпечує дітей психолого-педагогічною реабілітацію та здійснює комплексну реабілітацію дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації.

       1.5. Центр є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, самостійний баланс, штамп, печатку встановленого зразка, ідентифікаційний код, бланки зі своїм найменуванням.

       1.6. Центр самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, та власним Статутом, має право від свого імені укладати договори та угоди з юридичними та фізичними особами, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем та відповідачем у судах.

       1.7. Центр несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах, передбачених чинним законодавством України, і не несе відповідальності за зобов'язаннями Власника та Засновника.

       1.8. Центр є бюджетним неприбутковим закладом.

       1.9. Повна назва Центру: комунальний заклад Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр І - ІІ ступенів «Світанок» з поглибленою професійною підготовкою».

Скорочена назва закладу: КЗ ЛОР «НРЦ І-ІІ ступенів «Світанок» з поглибленою професійною підготовкою».

       1.10. Юридична адреса Центру: вул. Івасюка, 10, м. Червоноград, 80100,  телефон/факс: 0(249) 3-62-40.

       1.11. Центр здійснює захист персональних даних, згідно із законом України «Про захист персональних даних».

       1.12. Комунальний заклад Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр І - ІІ ступенів «Світанок» з поглибленою професійною підготовкою» є правонаступником комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр «Світанок».

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

2.1. Головною  метою  діяльності  Центру є:

реалізація  прав на освіту дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей зі складними вадами   розвитку, їх інтеграція в суспільство,  шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та  корекцію  порушень;

забезпечення всебічного розвитку особистості учня (вихованця);

виховання громадянина України;

надання допомоги учням (вихованцям) для своєчасного одержання необхідної освіти, підготовки до самостійного життя, вибору професії і праці;

надання фізичним особам з особливими потребами психолого-педагогічних, медичних, реабілітаційних, освітніх, соціальних, культурних послуг;

реалізація прав осіб з особливими потребами на здобуття професійної освіти.

2.2. Головними  завданнями та предметом діяльності Центру є:

забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, та дітей зі складними вадами розвитку на здобуття відповідного рівня дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти відповідно до їх можливостей, здібностей, з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;

раннє виявлення, терапія та профілактика порушень розвитку дитини, а також  покращення життєдіяльності сім’ї,   що виховує таку дитину;

 

забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей на здобуття відповідного рівня дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною,  трудовою   реабілітацією;

формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;

надання реабілітаційних послуг, згідно з індивідуальною програмою реабілітації  дитини-інваліда;

надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), які виховують дітей з інвалідністю, з метою залучення їх та дітей до навчально-виховного та реабілітаційного процесу;

розвиток природних позитивних навичок, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

розвиток і формування особистості;

виховання загальнолюдських цінностей;

створення найсприятливіших умов максимально наближених до домашніх для організації життя і розвитку дітей, оточення кожного вихованця турботою і увагою;

розвиток особистості, індивідуальних здібностей громадянського становлення, забезпечення соціального майбутнього;

оздоровлення, забезпечення соціального захисту,  медичної реабілітації та соціальної адаптації вихованців;

проведення дослідно-експериментальної роботи.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЦЕНТРУ

 3.1. Центр несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах передбачених чинним законодавством України, і не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та Засновника.

Центр  несе  відповідальність  перед  особою,  суспільством   і  державою  за:

реалізацію головних завдань, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Положенням «Про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»; Положення про навчально-реабілітаційний центр;

дотримання  державних  стандартів  освіти;

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

       3.2. Центр  має  право:

користуватися  пільгами,  що  передбачені  державою;

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми і методи організації навчально-виховного та корекційного процесів;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

розробляти і впроваджувати власні експериментальні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

визначати контингент учнів та мережу класів за погодженням з Департаментом;

спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, використовувати різні форми морального і матеріального заохочення в межах власного кошторису;

запрошувати на роботу спеціалістів, в тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах за погодженням з Департаментом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних  і  фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

мати власну бухгалтерію;

розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів, спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів, зміцнення матеріально-технічної бази;

укладати з організаціями, установами, підприємствами та фізичними особами, в тому числі із закордонними, договори, спрямовані на поліпшення матеріальної бази, побутових умов, харчування та оздоровлення учнів;

здійснювати капітальне будівництво та реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом за погодженням з Департаментом;

на основі інноваційних педагогічних технологій розробляти та апробовувати експериментальні методики та програми для здійснення корекційного навчання дітей  зі складними порушеннями розвитку.

 

4.  СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

 

  4.1.Структура та штат Центру визначаються, згідно з чинним законодавством України, в межах виділеного фінансування.

4.2. З урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей, наявності відповідної матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення Центр функціонує  для:

дітей, які мають тяжкі порушення мовлення;

дітей з розладами спектру аутизму;

дітей з тяжкими порушеннями мовлення, у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку;

дітей з розумовою відсталістю;

дітей з розумовою відсталістю у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення;

дітей з вадами опорно-рухового апарату у поєднанні з тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю;

дітей-сиріт;

дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

фізичних осіб з особливими потребами.

       4.3. За наявності достатньої кількості учнів, відповідної матеріально-технічної бази  Центр може мати класи (групи) для дітей інших нозологій.

       4.4. Структурними підрозділами Центру є:

«Центр ранньої допомоги» для дітей віком 0 до 3 років;

дошкільне відділення, у складі якого функціонують спеціальні групи денного та цілодобового перебування для дітей віком від 2 до 6 (7) років;

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів (далі - спеціальна школа-інтернат), де передбачається денне або цілодобове перебування учнів;

реабілітаційне відділення;

Психолого-медико-педагогічний консультативний пункт (далі-Пункт);

відділення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

          4.5.У складі спеціальної школи-інтернату функціонують класи:

  класи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Обов’язковий термін навчання – 10 років (з підготовчим класом – 11 років). Нормативна наповнюваність  до  12 осіб;

класи для  дітей із складними порушеннями розвитку (діти з тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, із затримкою психічного розвитку). Обов’язковий термін навчання – 10 років (з підготовчим класом – 11 років). Нормативна наповнюваність  до  6 осіб;

класи для розумово відсталих дітей;

для дітей з розумовою відсталістю, у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення. Обов’язковий термін навчання - 10 років (з підготовчим класом – 11 років). Нормативна наповнюваність до 6 осіб;

класи для дітей, із порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю. Обов’язковий термін навчання – 9(10) років. Нормативна наповнюваність  до  6 осіб;

класи для дітей із розладами спектру аутизму. Обов’язковий термін навчання – 10 років (з підготовчим класом – 11 років). Нормативна наповнюваність  до  6 осіб;

класи для дітей з затримкою психічного розвитку;

класи для дітей з будь-якою інвалідизуючою патологією, за наявності відповідної навчально-матеріальної бази та кадрового забезпечення.

У підготовчий клас приймаються діти з 6-7 років, обстежені обласною Психолого-медико-педагогічною консультацією.

За заявами батьків діти (вихованці), можуть навчатися у Центрі з проживанням.

4.6. Реабілітаційне відділення здійснює медичну, психолого-педагогічну, фізичну, соціально-побутову реабілітацію, згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда, яка проживає в сім’ї, за станом здоров’я може відвідувати загальноосвітній навчальний заклад або навчається за індивідуальною формою.

Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямовується на профілактику та реабілітацію основної  патології  та  супутніх  захворювань  дитячого  організму.

Реабілітація в Центрі має комплексний характер і забезпечуються психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-відновлювальними, лікувально-профілактичними, реабілітаційними), фізичними заходами.

Реабілітаційні послуги дітям із порушеннями психофізичного розвитку,  які навчаються в Центрі, надаються безкоштовно.

Центр може надавати реабілітаційні послуги:

дітям із порушеннями розвитку, які навчаються в інклюзивних класах або навчається за індивідуальною формою у загальноосвітніх навчальних закладах, відповідно до укладеної угоди між Центром та загальноосвітнім навчальним закладом;

фізичним особам з особливими потребами, відповідно до укладеної угоди між Центром та батьками (або особами, що їх замінюють);

надавати консультативні  послуги  батькам  дітей із порушеннями розвитку (за заявою батьків або осіб, що їх замінюють);

4.7. Психолого-медико-педагогічний консультативний пункт (далі-Пункт) здійснює консультативну, корекційно-розвиткова, профілактичну і просвітницьку діяльність.

Центр може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до законодавства.

4.8.Структурні підрозділи Центру функціонують на підставі положень про структурні підрозділи, які розробляються Центром з урахуванням вимог Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для  дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року №852, Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16 серпня 2012р.                 №920, цим Статутом та затверджуються директором Центру.

 

5.  КОМПЛЕКТУВАННЯ ЦЕНТРУ ДІТЬМИ

 

5.1. Комплектування Центру дітьми здійснюється згідно з чинним законодавством України та нормативами наповнюваності.

5.2. Чисельність загального контингенту учнів (вихованців) визначається щороку з урахуванням можливостей матеріальної бази Центру, з обов’язковим дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

5.3. Класи та групи Центру комплектуються учнями та вихованцями з  порушеннями психофізичного розвитку, що зумовлюють типологічні  особливості навчально-пізнавальної діяльності.

5.4. Скерування  дітей  здійснюється  Департаментом  на підставі висновку Психолого-медико-педагогічної консультації (далі - ПМПК) відповідно до медичних показань і протипоказань та заяв батьків або осіб,  які   їх  замінюють.

У випадках, коли висновок може бути сформульований лише після тривалого вивчення дитини, за рекомендацією ПМПК та скеруванням  Департаменту її приймають на навчання з випробувальним терміном на один навчальний рік. Після закінчення випробувального терміну навчання, ПМПК здійснює повторне психолого-педагогічне  вивчення  дитини  для  уточнення  рішення  щодо організації її навчання та  корекційно-розвиткової  роботи.

5.5. Прийом дітей до спецшколи-інтернату, формування дошкільного  відділення та класів у спеціальній школі-інтернаті, переведення в інший клас здійснюється до початку навчального року. Прийом учнів до спецшколи-інтернату та дошкільного відділення, в разі потреби, проводиться протягом навчального року на підставі висновку ПМПК та скерування  Департаменту.

5.6. Зарахування учнів до спецшколи-інтернату проводиться наказом директора на підставі таких документів:

заяви батьків або осіб, що їх замінюють;

скерування Департаменту;

копії свідоцтва про народження дитини;

висновку Психолого-медико-педагогічної  консультації;

особової справи (витягу з особової справи) та документа  про наявний  рівень освіти (крім дітей,  які зараховуються до підготовчого, першого класів);

Індивідуальної  програми  реабілітації  дитини з інвалідністю;

довідок про стан  здоров’я дитини: «Медичної  карти  дитини» (ф. №026/0, витяг з «Історії  розвитку  дитини» (ф. №112/0) з даними про результати аналізів), копії «Карти  профілактичних  щеплень» (ф. №063/0),  довідки  закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями  і може відвідувати навчальний заклад.

Діти з недорозвиненням мовлення повинні мати  висновок  сурдолога.

5.7. Зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється на підставі документів, передбачених чинним законодавством України.

5.8. Документи, необхідні для зарахування дитини до Центру, подаються особисто  батьками або особами, що їх  замінюють.

5.9. Протягом року проводяться засідання ПМПК Центру (не рідше, ніж двічі на рік) з психолого-педагогічного вивчення дітей, з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи, відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю – з урахуванням Індивідуальної  програми  реабілітації.

5.10. Відповідно до  висновку ПМПК,  у разі поліпшення стану здоров’я, досягнення успіхів у навчанні, учні спецшколи-інтернату  переводяться до іншого типу навчального закладу. Питання про подальше влаштування дитини  вирішують батьки або особи, що їх замінюють.

5.11. За наявності вільних місць у класах до спецшколи-інтернату  можуть бути зараховані учні  інших спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

5.12. Загальними протипоказаннями  для  зарахування дитини до спецшколи-інтернату є:

 епілепсія з частими епілептичними нападами;

 стійкий денний і нічний енурез і енкопрез, внаслідок органічного ураження центральної нервової системи;

 судомні напади, шизофренія з наявністю продуктивної симптоматики, тяжкі  порушення поведінки, небезпечні для дитини та її оточення;

 тяжка глибока розумова відсталість, органічна деменція різного походження з вираженою дезадаптацією;

 психічні захворювання, тяжкі нервово-психічні порушення;

 психопатія і психопатоподібні стани різного характеру;

 інфекційні захворювання, до закінчення терміну ізоляції;

 бацилоносійство (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій);

 всі контагіозні та паразитарні хвороби очей і шкіри;

 туберкульоз.

5.13. Відрахування  дітей  із  спецшколи-інтернату здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 

 6. ОРГАНІЗАЦІЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ЦЕНТРУ  ТА  СОЦІАЛЬНИЙ

ЗАХИСТ ВИХОВАНЦІВ

6.1. Структура навчального року та тривалість навчального тижня встановлюється Центром в межах, передбачених робочим планом за погодженням із Департаментом.

6.2. Під час канікул адміністрація Центру сприяє організації відпочинку та оздоровлення вихованців у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку  тощо.

6.3. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, учні, вихованці  Центру на період канікул, у вихідні та святкові дні, а з поважних причин і в інші дні, можуть виїжджати додому в супроводі дорослих, або самостійно, при наявності заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

6.4. На клопотання батьків (осіб, які їх замінюють), вихованці, які перебувають на утриманні в Центрі, можуть проживати у своїх сім’ях, якщо це не  шкодитиме фізичному та психічному здоров’ю дітей і їх батьки не позбавлені батьківських прав.

6.5. Утримання дітей  у Центрі  здійснюється за рахунок держави.

6.6. Вихованці  Центру забезпечуються:

предметами гардеробу, текстильною білизною та предметами першої потреби відповідно до Норм матеріального та Нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів спецшкіл-інтернатів;

спортивним інвентарем та обладнанням, засобами навчання та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей учнів, гурткової, секційної роботи, технічними та іншими засобами реабілітації.

6.7. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів Центру здійснюється відповідно до Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками згідно з чинним законодавством.

6.8. Вихованці  Центру забезпечуються засобами індивідуальної корекції.

6.9. Вихованці  Центру з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному утриманні та користуються пільгами, установленими законодавством для цієї категорії дітей.

6.10. Медичне обслуговування вихованців  Центру  здійснюється медичними працівниками відповідно до штатного розпису Центру. У разі тимчасової вакансії посад медичних працівників окремих спеціальностей, медичне обслуговування здійснюють медичні працівники закладів охорони здоров'я за територіальним принципом.

6.11. Двічі на рік проводяться поглиблені медичні огляди учнів, на основі яких здійснюється подальше лікування  дітей.

6.12. Відповідальність за організацію харчування вихованців Центру,  додержання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на адміністрацію Центру.

 

7.  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

         7.1.Порядок організації навчально-виховного процесу в Центрі визначається відповідно до законів України, чинних нормативно-правових актів з урахуванням профілю Центру, а також власним Статутом.

        7.2. Навчально-виховний процес в Центрі здійснюється  українською мовою.

        7.3. Центр планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів  роботи. У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи Центру, визначаються перспективи його розвитку. Плани роботи затверджуються керівником  Центру.

         7.4. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових базових навчальних  планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

Робочий навчальний план  затверджується  Департаментом.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани Центру  затверджуються Департаментом.

7.5. Центр працює з постійним та змінним континентом вихованців:

постійний контингент - це учні спеціальної школи (школи-інтернату), вихованці дошкільних груп;

змінний контингент - це вихованці Центру ранньої допомоги, дошкільного та шкільного відділення, які отримують психолого-педагогічну, медико-реабілітаційну, консультативну та соціально-реабілітаційну допомогу в Центрі або в  умовах сім’ї.

7.6. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи) встановлюються Центром у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням  Департаменту.

7.7. Зміст дошкільної освіти визначається базовим компонентом дошкільної освіти та здійснюється  за  адаптованими програмами для дошкільних навчальних закладів, у тому числі спеціальних.

7.8. Освітньо-реабілітаційний процес дітей дошкільного віку здійснюється  на основі методик ранньої соціальної реабілітації, форм і методів навчання, що забезпечують дітям засвоєння необхідних знань, умінь та навичок, сприяють у підготовці до навчання у школі.

7.9. Зміст шкільної освіти визначається навчальними програмами  для дітей з психофізичними порушеннями розвитку, що мають відповідний гриф             МОН України.

У випадках, коли діти не засвоюють навчальну програму, вони можуть навчатись за адаптованими або індивідуальними програмами та планом.

Індивідуальні навчальні програми та план розробляються вчителем на основі начальних програм, що мають гриф МОН України та робочого навчального плану Центру, погоджуються з батьками або особами, що їх замінюють, розглядаються педагогічною радою і затверджуються директором Центру.

7.10. Трудове навчання у Центрі передбачає систему заходів, спрямованих на оволодіння учнями трудовими вміннями і навичками, що є основою для подальшої професійної підготовки.

7.11. Навчальний процес у Центрі здійснюється з урахуванням вимог лікувально-корекційної  роботи. У процесі навчання і виховання враховуються індивідуальні особливості розвитку дітей, гігієнічні, медичні та спеціальні корекційні і психолого-педагогічні рекомендації.

7.12. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

7.13. Навчальні заняття у Центрі розпочинаються та закінчуються в терміни, які визначені нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

7.14. Тривалість канікул у Центрі  упродовж  навчального року не може бути меншою  тридцяти  календарних днів. Терміни канікул встановлюються  Центром та погоджуються  з Департаментом.

7.15. Тривалість уроків у підготовчих, перших класах початкової школи становить 35 хвилин,  у других-четвертих класах - 40 хвилин, у  п'ятих - десятих класах - 45 хвилин. При цьому у підготовчих,  перших - четвертих класах після  15 хвилин  уроку, у  п'ятих - десятих класах після 20 хвилин уроку проводяться рухливі внутрішні перерви (фізкультхвилинки).

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням необхідної організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше 15 хвилин, і великої перерви після другого або третього уроку - не менше 30 хвилин.

7.16. Річні підсумкові оцінки виставляються обов’язково. У документах про освіту виставляються оцінки відповідно до дванадцятибальної системи оцінювання знань учнів, згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

7.17. Випускники Центру, які закінчили спеціальну загальноосвітню школу           ІІ ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту державного зразка.

7.18. Центр у своїй педагогічній діяльності керується такими принципами:

     гуманізму, спрямованості всього педагогічного процесу на шанобливе  

     ставлення до особистості дитини;

саморозвитку, орієнтованого на сучасні досягнення психолого-педагогічних та суміжних наук;

рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку.

7.19. Центр несе відповідальність за життя, фізичне та психічне здоров’я, повноцінний розвиток кожної дитини, ефективність обраної системи виховання, навчання, лікування та реабілітації.

7.20. Навчально-виховна та корекційно-розвиткова робота є складовою режиму Центру, дотримання якої є обов’язковим для всіх працівників. Режим роботи Центру складається з урахуванням психофізичних особливостей вихованців, санітарно-гігієнічних вимог і є цілодобовим.

 

8. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ.

 

8.1. Реабілітаційний процес забезпечує медичну, фізичну, психолого-педагогічну, трудову, соціально-побутову реабілітацію згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю, яка навчається або відвідує Центр.

8.2. Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на реабілітацію основної  патології та супутніх захворювань дитячого організму.

Реабілітація в Центрі має комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-профілактичними), фізичними заходами.

Система реабілітації в Центрі  здійснюється шляхом використання технічних та інших засобів реабілітації,  виробів медичного призначення.

8.3. Навчально-реабілітаційний процес у групах реабілітаційного спрямування  здійснюється за програмами і методиками, розробленими в установленому порядку. У таких групах проводиться корекційно-розвиткова та реабілітаційна робота за напрямами: предметно-практична діяльність, розвиток слухового, дотикового сприймання, формування звуковимови та розвиток мовлення,  логоритміки,  лікувальна фізкультура,  ритміка, соціально-побутова та комунікативна діяльність.

8.4. Комплексна реабілітація в Центрі проводиться за методиками медико-соціальної реабілітації, рекомендованими МОЗ відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

8.5. Медична реабілітація у Центрі передбачає лікувально-профілактичні заходи. Медична корекція основної вади розвитку передбачає специфічну  медикаментозну фізіокліматотерапію, застосування відповідного медичного обладнання.

Фізична реабілітація передбачає фізкультурно-реабілітаційні заходи засобами використання спеціального корекційного обладнання, спеціальну лікувальну фізкультуру.

8.6. Лікувально-профілактична робота передбачає профілактику соматичних захворювань, створення умов для психічного розвитку, працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей та підготовкою їх до навчання. З цією метою медичними працівниками застосовується загальнозміцнююча терапія, надається консультативна допомога педагогічним працівникам у дозуванні шкільних навантажень.

8.7. Медична реабілітація передбачає також терапію загальних нервово-психічних відхилень із застосуванням медикаментозного лікування та немедикаментозних заходів лікування загальної недостатності нервової системи та психічного стану дітей.

8.8. Лікувально-профілактична робота для розумово відсталих дітей у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення спрямована на розвиток когнітивних функцій, психіки, мовлення, формування життєвих компетентностей, соціальну адаптацію дітей зазначеної категорії.

8.9. Психолого-педагогічна реабілітація у Центрі забезпечує дітям психолого-педагогічну корекцію, діагностику, психологічну та педагогічну корекцію емоційно-вольової сфери та розумового розвитку.

8.10. Педагогічна та соціально-побутова реабілітація передбачає запровадження комплексу заходів (у тому числі відповідних форм, методів, змісту навчання), що створюють передумови для оволодіння дітьми із складними вадами розвитку системою знань, умінь, навичок, застосування яких сприятиме подальшому розвитку особистості: підвищення освітнього, кваліфікаційного рівня, здатність до самостійної трудової діяльності, організації побуту, адекватного планування самостійного життя.

8.11. Психологічна реабілітація спрямована на корекцію та розвиток психічних функцій, особистості в цілому, створення оптимальних умов для подальшого становлення кожної дитини як особистості в процесі засвоєння цінностей та критеріїв суспільства.

8.12. Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм навчання у Центрі діє Психолого-медико-педагогічна комісія, метою якої є:

вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного учня у динаміці;

визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи;

перегляд у кінці навчального року контингенту учнів підготовчих, перших класів, з метою визначення відповідності навчання  їх у тому, чи іншому класі певного типу школи;

вивчення учнів, скерованих до діагностичного класу чи з іспитовим терміном;

вивчення учнів підготовчих, 1-5 класів, з метою визначення найбільш адекватного профілю трудового навчання;

надання консультативної допомоги батькам, педагогам, лікарям з питань навчання,  корекції і лікування дітей з особливими освітніми потребами.

 

9. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ТА  РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

      9.1.Учасниками навчально-виховного та реабілітаційного процесу  в Центрі є:

учні, вихованці;

         адміністративний персонал;

        педагогічні, медичні та інші працівники  Центру;

батьки або особи,  які  їх замінюють.

9.2. Статус учасників навчально-виховного та реабілітаційного процесу, їхні права та обов'язки визначаються чинним законодавством України та Статутом.

9.3. Учні мають право:

користуватися навчально-матеріальною, культурно-спортивною і побутовою базою  Центру;

брати участь в олімпіадах, виставках, конкурсах, предметних гуртках, спортивних секціях;

вносити пропозиції щодо поліпшення умов життя, відпочинку і навчання у  Центрі;

бути звільненими від уроків фізичного виховання та трудового навчання за станом здоров’я;

на захист від будь яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля від дій адміністрації, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують честь і гідність вихованців.

9.4.Учні   зобов’язані:

виконувати вимоги Статуту,  дотримуватись Правил для учнів, Режиму дня;

систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

бережно ставитися до майна Центру;

дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.

9.5. Педагогічними працівниками Центру можуть бути особи, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, високі моральні якості, фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати покладені на них обов’язки.

Права та обов’язки педагогічних та інших працівників Центру визначаються чинним законодавством України.

9.6. Педагогічні працівники мають право:

на вільний вибір, розробку та застосування методик виховання і навчання дітей відповідно до чинного законодавства;

захист професійної честі, гідності;

вільний вибір форм, методів, засобів навчання, не шкідливих для здоров'я учнів, виявлення педагогічної ініціативи;

підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку згідно чинним  законодавством України;

проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу відповідно до нормативних документів;

на участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

на участь у роботі органів громадського самоврядування Центру;

користуватися продовженою оплачуваною відпусткою;

отримувати компенсації при втраті роботи у зв’язку із змінами в організації роботи Центру;

отримання пенсії, в тому числі і за вислугу років.

9.7. Педагогічні працівники зобов’язані:

дотримуватися Статуту Центру, Посадової інструкції, Правил внутрішнього трудового розпорядку Центру, умов контракту чи трудової угоди;

співпрацювати з батьками або особами, що їх замінюють, з питань навчання та виховання дітей;

нести відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини, згідно з  чинним законодавством України;

забезпечувати умови для засвоєння учнями, вихованцями навчальних та корекційних  програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей учнів, вихованців, компенсації їх психофізичних вад та трудової адаптації;

настановами та особистим прикладом формувати  повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, доброти та працелюбності;

виховувати повагу до батьків, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, бережливе ставлення до навколишнього середовища;

дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів, вихованців;

захищати учнів, вихованців від будь яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

дотримуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

проходити медичний огляд;

виконувати накази директора  Центру, Департаменту;

брати участь у роботі Педагогічної ради, психолого-медико-педагогічних комісій, методичних об’єднань, динамічних груп.

9.8. Педагогічні працівники Центру підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

9.9. За досягнення високих результатів у праці працівники Центру в порядку, встановленому чинним законодавством України, можуть бути заохочені шляхом:

представлення до державних нагород;

присвоєння почесних звань;

іншими видами морального та матеріального заохочення, згідно з чинним законодавством України.

9.10. Інший персонал приймається  на роботу і звільняється директором Центру,  згідно з чинним законодавством України.

Права та обов’язки навчально-допоміжного та адміністративно-обслуговуючого персоналу визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку Центру та Посадовими інструкціями працівників, які затверджуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.11. Батьки вихованців (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Центру.

Батьки,  або особи,  які їх замінюють мають право:

обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування  Центру  з питань навчання та виховання дітей;

брати участь у поліпшенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Центру;

звертатися до органів управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

захищати в органах громадського самоврядування Центру та у відповідних державних, судових органах законні інтереси дітей.

9.12. Батьки, або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти та милосердя;

сприяти здобуттю дітьми освіти;

батьки або особи, які їх замінюють, несуть однакову відповідальність за виховання, навчання та розвиток дітей.

9.13. У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, Центр може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

 

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

       10.1. До компетенції Львівської обласної ради, як Власника, належить:

           10.1.1. відчуження нерухомого майна Центру;

           10.1.2. прийняття рішення про припинення діяльності Центру.

       10.2. До компетенції Засновника належить:

           10.2.1. погодження Статуту Центру;

           10.2.2. контроль за використанням майна та матеріальних цінностей;     

 

         10.2.3. вирішення питань, пов’язаних з користуванням земельною ділянкою Центру або її частиною, відповідно до вимог законодавства України;

         10.2.4. погодження призначення виконуючого обов’язки директора Центру;

         10.2.5. погодження звільнення директора Центру;

         10.2.6. погодження звільнення виконуючого обов’язки директора Центру.

         10.3. Управління діяльністю Закладу здійснює Департамент освіти і науки.

         10.4. До компетенції Департаменту належить:

  10.4.1 забезпечення контролю за реалізацією державної політики в сфері освіти і науки;

  10.4.2. забезпечення контролю за виконанням актів законодавства в галузі освіти і науки, трудового законодавства, дотримання нормативів професійної діяльності, галузевих стандартів;

  10.4.3. затвердження організаційної структури Центру з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;

  10.4.4. затвердження Штатного розпису Центру;

  10.4.5. затвердження Статуту Центру за попереднім погодженням із Засновником;

  10.4.6. призначення та звільнення з посади  директора Центру; укладення строкового договору(контракту) з директором Центру; призначення виконуючого обов’язки директора Центру;

  10.4.7. призначення та звільнення з посади заступників директора та інших  педагогічних працівників за поданням директора Центру;

  10.4.8. надання директорові відпусток, оформлення відряджень за межі області та України;

  10.4.9. накладення на директора Центру дисциплінарних чи матеріальних стягнень, у випадку виявлення порушень норм законодавства, цього Статуту або умов строкового договору (контракту);

 10.4.10 здійснення фінансування Центру, затвердження кошторису, контроль за ефективністю використання, матеріальних і трудових ресурсів;

10.4.11. участь у встановленому порядку в проведенні державної атестації Центру;

10.4.12. контроль роботи Центру з питань охорони праці, безпеки руху, протипожежного захисту;

10.4.13. розвиток міжнародного співробітництва Центру та впровадження інвестиційних проектів в галузі освіти.

       10.5.Управління Центром здійснює його директор, який призначається за результатами конкурсного відбору, у порядку встановленому рішенням Львівської обласної ради від 16.02.2016 №73. Строковий договір (контракт) укладається з Департаментом. Повноваження  директора  Центру  визначаються  чинним  законодавством України та цим Статутом.

       10.6. Директором Центру має бути громадянин України,  який має відповідну вищу педагогічну ( дефектологічну) освіту на рівні спеціаліста або магістра,  стаж педагогічної роботи не менш як три роки, стаж роботи у галузі не менше п`яти років, загальний стаж роботи не менше 8 років, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2010 року за № 1255/18550.

10.7. Директор Центру діє відповідно до існуючого законодавства і несе повну відповідальність за результати роботи Центру.

10.8. Директор за попереднім погодженням із Департаментом призначає і звільняє головного бухгалтера.

10.9. Директор діє в межах своєї компетенції, відповідно до законодавства України, даного Статуту, Посадової інструкції.

10.10. Директор:

відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

здійснює керівництво колективом Центру, забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує, координує діяльність педагогічних і медичних працівників для забезпечення єдності навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи, медичної реабілітації, відповідає за її якість та ефективність, сприяє забезпеченню учнів, вихованців  засобами індивідуальної корекції;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ та організацій до навчально-виховного процесу;

самостійно в межах чинного законодавства України вирішує питання діяльності Центру;

у межах своїх повноважень видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма підрозділами Центру, визначає структуру підрозділів та функціональні обов’язки працівників Центру згідно з цим Статутом;

забезпечує дотримання вимог безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм, техніки безпеки, уживає заходів щодо утвердження здорового способу життя, запобіганню вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

забезпечує права учнів, вихованців на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

контролює дотримання фінансової дисципліни всіма підрозділами Центру; опрацьовує та разом з профспілковим комітетом подає на затвердження зборів трудового колективу Правила внутрішнього розпорядку Центру;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів, вихованців;

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу;   

виконує інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

10.11. Порядок вирішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Центру, розробляється і приймається його директором за участю трудового колективу й відображаються в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Центру.

10.12. У Центрі створено постійно діючий колегіальний орган  –  Педагогічну раду,  до складу якої входять педагогічні та медичні працівники.

Головою Педагогічної ради є директор Центру.

Педагогічна рада Центру розглядає питання та ухвалює відповідні рішення щодо:

удосконалення педагогічного, навчально-виховного, реабілітаційного процесу в Центрі;

організації і здійснення начально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесів;

переведення учнів Центру до наступного класу або їх випуску;

визначення структури навчального року та тривалості канікул за погодженням з Департаментом;

рішення про видачу документів про освіту державного зразка;

визначення термінів проходження реабілітації дитиною-інвалідом відповідно до її індивідуальної програми реабілітації;

сприяє розвитку творчої ініціативи працівників Центру, впровадженню досягнень науки, передового досвіду;

вносить пропозиції щодо порядку морального та матеріального заохочення  педагогічних, медичних та інших працівників Центру, учнів, батьків, представників громадськості;

розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Центру.

Робота Педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб Центру.

Кількість засідань Педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше чотирьох на рік.

Рішення Педагогічної ради приймається більшістю голосів і є обов'язковим для виконання всіма медичними та педагогічними працівниками.

10.13. Органом громадського самоврядування є загальні збори (конференції) колективу Центру, що скликаються не рідше одного разу на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельний та якісний склад загальних збрів колективу встановлюється колективним договором.

10.14. Основною структурною ланкою Центру є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань Центру на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

        10.15. Учнівські збори класу:

обирають органи учнівського самоврядування класу;

висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;

обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

10.16. З метою всебічної допомоги Центру в утриманні, вихованні, навчанні та реабілітації дітей, може створюватись Піклувальна рада та інші  громадські об’єднання, діяльність яких здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

11. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ТА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ  У ЦЕНТРІ

11.1. Організація харчування учнів, вихованців здійснюється в порядку, встановленому законодавством України. Відповідальність за організацію харчування, дотримання в  Центрі вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил та норм покладається на директора Центру.

11.2. Медичне обслуговування вихованців здійснюється медичними працівниками відповідно до штатного розпису Центру або спеціально закріпленим за Центром медичним персоналом відповідних закладів охорони здоров’я, які організовують проведення лікувально-профільних заходів, здійснюють контроль та державний нагляд за якістю харчування дітей, фізичним навантаженням навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів із фізичного виховання дітей, виконанням санітарно-гігієнічного режиму в Центрі.

Призначення на посаду та звільнення з посади медичних працівників Центру здійснюється директором Центру.

11.3. Медичний  персонал  Центру  відповідає  за:

здоров’я та фізичний розвиток дітей;

проведення лікувально-профілактичних заходів;

дотримання санітарно-гігієнічних норм;

режим та якість харчування вихованців;

дозування фізичних та розумових навантажень;

організацію лікування та лікувальної реабілітації дітей.

11.4. Медичні працівники Центру ознайомлюють педагогічних працівників, батьків або осіб, які їх замінюють, із санітарно-гігієнічним режимом Центру, клінічними проявами особливостей розвитку вихованців, здійснюють просвітницьку роботу  серед учнів з питань дотримання правил особистої гігієни, здорового способу життя.

11.5. Медичні працівники Центру є активними учасниками реабілітаційного процесу, здійснюють системні спостереження за учнями, їх розвитком, беруть участь в обговорені результатів динамічних, медичних спостережень, з метою уточнення режиму, змісту, форм  і  методів навчання та  реабілітації вихованців.

11.6. Медичні працівники Центру підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється відповідно до положень про атестацію медичних працівників.

11.7. Заклади охорони здоров’я щороку забезпечують дворазовий  безоплатний медичний огляд вихованців Центру, моніторинг стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів. Діти з хронічними захворюваннями перебувають під постійним диспансерним наглядом відповідних закладів охорони здоров’я.

11.8. Контроль за діяльністю медичних працівників покладається на заклад та директора Центру.

 

12. МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА

ДІЯЛЬНІСТЬ  ЦЕНТРУ

12.1. Майно Центру складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі  Центру.

12.2. Майно Центру є у спільній власності територіальних громад Львівської області і належить йому  на праві оперативного управління.

12.3. Центр, відповідно до чинного законодавства України, користується землею та іншими природними ресурсами і несе відповідальність за  дотримання вимог та норм з їх охорони.

12.4. Центр за погодженням із Засновником та Департаментом  має право здавати в оренду будинки, окремі приміщення, що знаходяться на балансі Центру, але не є у спільній власності територіальних громад Львівської області. Будинки та споруди, окремі приміщення, які є у спільній власності територіальних громад Львівської області, передаються в оренду у порядку, встановленому рішенням Львівської обласної ради.

12.5.Центр має право, за погодженням із  Засновником та Департаментом,  відчужувати рухоме майно (основні засоби) та списувати і продавати морально і технічно застаріле обладнання, прилади, апаратуру, використовуючи кошти, отримані від реалізації на придбання необхідного устаткування, у відповідності до вимог чинного законодавства Україна.

12.6. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Центру проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством  України. Збитки, завдані Центру, внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються Центру відповідно до чинного законодавства України.

12.7. Центр  забезпечується транспортними засобами.

12.8. Центр має свою територію, приміщення та обладнання для організації навчально-виховного, реабілітаційно-корекційного, медично-оздоровчого процесів, проживання вихованців, проведення позакласної роботи. Комплекс приміщень складають:

навчальний корпус №1 (вул. Івасюка, 4) з обладнаними класами, кабінетами, залами, бібліотекою; блок зі спальнями та побутовими кімнатами; медичний блок; їдальня і харчоблок із складськими приміщеннями; господарчо-побутовий комплекс, що включає склади, пральню, гараж, навчально-виробничі майстерні;

навчальний корпус №2 (вул. Івасюка, 10) з обладнаними дошкільними групами, кабінетами, спортзалом, музичним залом, медичним блоком, харчоблоком із складськими приміщеннями; господарсько-побутовий   комплекс,   що   включає склади, пральню.

12.9. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється на основі його кошторису за рахунок бюджетних та залучених коштів.

Джерелами формування кошторису  Центру  є:

кошти обласного бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування Центру для забезпечення навчально-корекційного процесу в обсязі Державного стандарту;

кошти, отримані від надання  Центром  додаткових освітніх послуг;

добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб;

плата за оренду приміщень, споруд, обладнання;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

12.10. Кошти Центру зберігаються на його рахунках в установах казначейства,  банку         та знаходяться у повному його розпорядженні. Не використані за звітний період кошти спеціального фонду вилученню  не підлягають.

2.11. Центр, за погодженням з Департаментом, має право орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб згідно з чинним законодавством.

12.12. Центр має право застосовувати при виконанні господарських робіт, договірну та інші форми організації для оплати праці згідно з чинним законодавством.

12.13. Центр може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до переліку платних послуг, що можуть надаватися державними навчальними закладами, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України.

12.14. Центр веде документацію відповідно до затвердженої номенклатури, складає бухгалтерську і статистичну звітність у встановленому порядку.

12.15. Штатний розпис Центру, його структурних підрозділів розробляється   директором та головним бухгалтером  Центру і затверджується Департаментом.

12.16. Центр є неприбутковою бюджетною установою, та не є платником податку на прибуток відповідно до положень Податкового кодексу України. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених Статутом.

Доходи (прибутки) Центру або їх частини не підлягають розподілу серед його членів (засновників), працівників, окрім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску.

 

13. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

13.1. Центр, згідно з чинним законодавством України може здійснювати міжнародне співробітництво та встановлювати зовнішньоекономічні зв’язки              з іноземними громадянами, закладами освіти, громадськими благодійними міжнародними організаціями в порядку, визначеному чинним законодавством України.

13.2. Основними  видами діяльності Центру є:

навчання, виховання, оздоровлення та лікування, допрофесійна та професійна підготовка  вихованців;

взаємообмін  педагогічним  досвідом  роботи;

виконання педагогічних робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав;

здійснення інших видів міжнародного співробітництва, спрямованих на забезпечення основної діяльності Центру, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

 

14. КОНТРОЛЬ  ЗА   ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ

14.1. Контроль за діяльністю Центру  здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері освіти. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України та  Департамент.

14.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Центру є атестація, що проводиться, не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.3. Зміст, форми, періодичність контролю встановлюється  Департаментом відповідно до чинного законодавства України.

14.4. Засновник та Департамент  мають право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Центру.

 

15. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЦЕНТРУ.

 15.1. Реорганізація або ліквідація Центру (злиття, приєднання, поділ, перетворення) здійснюється за рішенням власника - Львівської обласної ради,   наказів Засновника і Департаменту у порядку, передбаченому чинним  законодавством  України.

15.2. Для проведення ліквідації Центру утворюється ліквідаційна комісія, яка складає ліквідаційний баланс. З часу призначення ліквідаційної комісії  до неї переходять повноваження щодо управління Центром.

15.3. Центр вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту вилучення його з державного реєстру України.

15.4. У випадку реорганізації, права та зобов'язання Центру переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

15.5. При реорганізації чи ліквідації Центру учням, які навчались у ньому, необхідно  забезпечити можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства України.

15.6. При реорганізації чи ліквідації Центру працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до Кодексу законів про працю України.

15.7. У разі ліквідації Центру усі його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

 

 

 

Директор Центру                                                                           Н.А.Стащак